Anasayfa | Hakkımızda | İletişim | Hemen Teklif Alın  

ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi

Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşme Örneği

BİRİM FİYAT ESASINA GÖRE İNŞAAT SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Bilgi: Donanım listeleri, markalar, işveren/yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler, inşaat yapım süreleri ve ödeme şekilleri örnek olarak verilmiştir. İşverenin; isteğine göre farklılıklar arz edebilir...

1-Taraflar ve sözleşmenin konusu:Taraflardan............ adresinde ikamet eden “Esas işveren”.................ltd. Şti. (bundan sonra sözleşmede İŞVEREN olarak adlandırılacaktır) ile; ......................... adresinde ikamet eden, ....................... (bundan sonra sözleşmede YÜKLENİCİ olarak adlandırılacaktır) arasında; ............’da bulunan ........... Alışveriş Merkezi’nin açık otopark düzenlenmesi ve bağlantı yolları oluşturulması işi ile ilgili olarak aşağıdaki şartlarda; "Birim fiyat esasına göre inşaat sözleşmesi" imzalanmıştır:

2-İşin adı:
Otopark ve Yeni Asfalt yol yapılması

3-İşin yeri:
..........İli, .......ilçesi; .......Mahallesi; ...........Alış veriş merkezi önüdür.

4-İşin kdv hariç tahmini yapım bedeli: ............TL +KDV dir.(......... Türk lirası ve ......... kuruş)

Yapılan işin ölçülmesi ve ekdeki birim fiyat cetvelindeki birim fiyatları ile çarpılması sonucu yükleniciye ödeme yapılacak olması sebebi ile bu miktar artan yada azalan iş kalemlerine göre azalacak yada artabilecektir.

5-Fiyat cetvelleri:
Sözleşme ile bir bütündür. Bu sözleşme,anlaşma birim fiyatları esasına göre akdedilmiştir.

6-İşin süresi: 90 iş günüdür.

6.1.İşveren Asfalt yolun ve otopark yolunun kazılmasını ../.../... tarihinde istemektedir.
6.2.İşveren ,Yükleniciden asfalt yolun yapılması istediği günden itibaren yüklenici; Süratle yol için gerekli istinad perdelerinin kazı, kalıp, demir beton işlerini yapmasından sonra ; “15 gün içinde asfalt yol kısmına ait kazı, stabilize, demirli beton, yol bordürü ve asfalt işini tamamlayacaktır”.
6.3.15 gün içinde de otopark parke taşı işi tamamlanacaktır.”
6.4.Yüklenici,diğer işleri süre ve süre uzatımı süresince tamamlayabilecektir.

7-İşin başlama tarihi :
İşin başlama tarihi ../.../.. ‘ dir.

8-Süre uzatımı verilecek haller:
İşveren aşağıdaki sebepler dolayısı ile yükleniyiciye süre uzatımı verecektir.
8.1)Hava muhalefeti (Meteoroloji.gov.tr den ,Eskişehir meteorolojik verilerinin çıktılarını ekleyerek yağmurlu günler, beton atılmasına müsait olmayan +5 derecenin altındaki gece soğuklukları,fırtına varsa.), bu çalışmaya müsait olmayan günler işin süresine ilave edilecektir.
8.2.)İşveren’den kaynaklanan sebeplerden dolayı (olası proje değişikliği sebebi ile gerekli günler, yeni ve farklı imalat talebi için gerekli süreler, çalışmanın istenmediği günler , çalışmanın mümkün olmadığı günler gibi),günler işin süresine ilave edilecektir.

9-Yüklenicinin sigorta primleri
Yüklenici; İşverenin SGK da açtıracağı dosya numarası altında dosya açtırarak SGK Primlerini yatıracaktır. Yüklenici çalıştıracağı işçilerin her türlü sigortasını yaptırmakla sorumludur.

10-İş kazaları: İşin yapımı sırasında yaşanabilecek olası iş kazalarından; Yüklenici bizzat sorumlu olup iş kazaları ile ilgili İşveren’e veya kanuni vekiline herhangi bir surette rücu edilemeyecektir

11-Proje Değişiklikleri: Proje imalat sahasına işaretleme sureti ile aplike edilmiştir. Mevcut otopark duvarlarının bir kısmının yıkılmaması için ,ayrıca otopark alanının bir kısmının yapım sırasında proje dışında imalat yapılmasına; İşveren ve yüklenici çalışma yerini gezerek birlikte karar vermiştir.

12-İş Planı:Yüklenici bir “ İş Planı” hazırlayarak 3 gün içinde işverene sunacaktır. Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılacak olan iş planının bağlayıcılığı Yüklenici tarafından kabul edilir. İş planı işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. Yüklenici iş planında belirttiği bütün imalatları tamamladıktan sonra işin durumunu İşveren’in temsilcisine rapor edecek ve bir sonraki imalat aşamasına İşverenin temsilcisinin tamamlanmış imalatı onaylaması ile başlayacaktır

13.Yükleniciye Avans verilmesi:

13.1.İşverenin Yükleniciye ödeyeceği Avans Miktarı:
İşveren; Kdv dahil, işin tahmini yapım bedelinin %30 unu; Avans olarak yükleniciye ödeyecektir. Geri kalan miktarın ödemeleri ise; Aylık hakedişlerle yapılacaktır.

13.2.Yükleniciye ödenecek; Avansının hakedişlerden kesilmesi:
Yükleniciye ödenen avans miktarını geçmemek şartıyla;Yüklenici hakedişlerinin (Hakediş, kdv hariç miktarının) her birinden en fazla %30 avans kesintisi yapılacaktır.

14.Yükleniciye Fiat Farkı verilmesi:

14.1.Sözleşme tarihindeki;

A1:Demir fiyatı (TL /TON)
B1:Hazır Beton Fiyatı(TL/M3)
C1:Motorin Pompa Satış Fiyatı( TL / LİTRE)
D1:Net Asgari işçilik miktarı
E1:TCMB dolar alış kuru fiatı
F1:TCMB euro alış kuru fiatı

Sözleşmede tarihindeki; TCMB dolar ve TCMB euro alış kuru fiytları internet çıktısı şeklinde; Demir ve Motorin fiyatları yüklenicinin alışveriş yaptığı firmalardan gelen faxlar şeklinde; Net Asgari işçilik miktarı; Yüklenicinin mali müşavirinden tarih ve imzalı gelen faxlar şeklinde; Hakediş dosyasına ; ispatlayıcı belgeler olarak konulacaktır.


14.2.Hakediş tarihindeki,güncel;

A2:Demir fiyatı (TL /TON)
B2:Hazır Beton Fiyatı(TL/M3)
C2:Motorin Pompa Satış Fiyatı( TL / LİTRE)
D2:Net Asgari işçilik miktarı
E2:TCMB dolar alış kuru fiatı
F2:TCMB euro alış kuru fiatı

Hakediş tarihlerindeki; Güncel; TCMB dolar ve TCMB euro alış kuru fiyatları internet çıktısı şeklinde; Demir ve Motorin fiyatları yüklenicinin alışveriş yaptığı firmalardan gelen faxlar şeklinde; Net Asgari işçilik miktarı; Yüklenicinin mali müşavirinden tarih ve imzalı gelen faxlar şeklinde; Hakediş dosyasına ; ispatlayıcı belgeler olarak konulacaktır.

14.3.Fiyat farkı parametrelerinin (M, N, O, P, R ) hesabı

A2/A1 = M
B2/B1 = N
C2/C1 = O
D2/D1 = P
E1/E2 = R
Oranları bulunur.

14.4. K KATSAYISINI BULUNMASI.
Bulunan bu; M,N,O,P,R oranlarından hangisi daha büyükse;bu en büyük oran “K” fiyat farkı katsayısı olarak tanımlanır.
K katsayısının 1,00 den küçük çıkması halinde (K) katsayısı K=1,00 olarak alınır.
K katsayısının 1,00 den büyük çıkması halinde;bulunan (K) katsayısı alınır.

14.5.FİYAT FARKI HESABI (FF)
Avans kesilmiş hakediş bedeli ile (K -1,00) ile çarpılarak,Hakediş Fiyat farkı bulunur.
FF= {(hakediş bedeli - Avans kesintisi) x (K- 1,00) }

14.5.FATURA BEDELİ:{ Avans kesilmiş;Hakediş bedeli+Fiyat farkı}+kdv şeklinde faturalandırılır.

15.Yüklenicinin,Hakediş fatura bedeli karşılığını yüklenicinin,aşağıdaki banka hesap numarasına yatıracaktır.İşveren ,garanti süresinin dolması veya hiçbir sebeple bu fatura bedelinden kesinti yapamaz veya teminat mektubu isteyemez. Banka kanalları dışında Yükleniciye ödeme yapılamaz veya ödendiği iddia edilemez.

........İnşaat &Taahhüt
................Bankası,
................ Şubesi,
Şube kodu:..............
IBAN Hesap numarası:............

16.Sözleşme damga vergisi:
Bu sözleşmenin bütün kanuni vergi ve harçları; İşveren tarafından ödenecektir.

17.Garanti süresi:
Yapılan tüm imalatlar Yüklenicinin 1 yıl garantisi altında olacaktır.

18.Sözleşme birim Fiyatları:
Bu işlerin kdv hariç birim fiyatları sözleşme birim fiyat cetvelindeki gibidir.

19.Sözleşme ekleri:
19.1.Sözleşme birim fiyat cetveli
19.2.Projeler
Sözleşme ekleri; Bu sözleşmenin doğal ekleridir.

20.İnşaat Projeleri:
İşveren,Tüm İnşaat projelerinden ozalit çektirerek, üçer örneğini yükleniciye verecektir. Bu projelerin bir nüshası taraflar arasında imzalanacak ve sözleşmenin doğal eki haline gelecektir.

21..SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ:
21.1.Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin;Bu sözleşme de yazan avansı yüklenicin banka hesabına yatırması halinde geçerli; Aksi takdirde geçersiz olacaktır.

21.2.İşverenin çek ödemelerini zamanında yapmaması, Yüklenicinin her türlü hukuki hakları saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih nedenidir.

İş bu sözleşme ../.../.. tarihinde; 21 madde,şıkları,birim fiyat cetveli ve karşılıklı imzalanmış proje ekleri ile ; Toplam ... sayfa olarak bir bütün olup, ayrı ayrı değerlendirilemez.

Bu sözleşme 2 nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imza altına alınmıştır. Anlaşmazlık halinde; ........Mahkemeleri yetkilidir.


İŞVEREN YÜKLENİCİ

İlgili terimler: Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi Örneği, İnşaat Sözleşmesi, Birim Fiyatlı İnşaat Sözleşmesi
 
139 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşme Örneği

BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK HEMEN ARAYIN

0 532 631 45 89

YADA E-POSTA ATIN

İLGİLİ OLABİLECEK SAYFALAR

Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi

SİTE İÇİ ARAMA

» Üst Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Alt Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Proje ve Mühendislik Hizmetlerimiz
» OMC Design Studios Türkiye Yet. Sat.
» Eskişehir Evlerimizden Ev Alın
» Teknik Personel Temini Hizmeti
» Bahçe Fidan ve Peyzaj
» İnşaat Yapımı için Fiyat Teklifi Alın

İÇERİK LİSTESİ

• 1. Hakkımızda
• 2. Alt Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 3. Proje Hizmetlerimiz
• 4. Omc Design Studios Türkiye Yetkili Satıcısı
• 5. İletişim
• 6. Hemen Teklif Alın
• 7. Referanslarımız
• 8. İmar Durum Belgesi Nedir?
• 9. İmar Durumu Belgesi Nasıl Alınır
• 10. Örnek İmar Durumu Belgesi Dilekçesi
• 11. Proje Öncesi Belge ve İşlem Aşamaları
• 12. Bina İnşaat Projeleri Listesi
• 13. Deprem ve Bina Tasarımı
• 14. İnşaat Müşavirlik Hizmetlerimiz
• 15. Statik Proje Yapımı
• 16. Mimari Proje
• 17. Ruhsatsız Kısmi Yıkımlara İzin Vermeyin
• 18. Yıkım Ruhsatı Alınması
• 19. Yıkım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• 20. Metraj ve Keşif
• 21. İnşaat Yapı Ruhsatı Neden Alınmalıdır
• 22. Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?
• 23. Yapı Ruhsatından Önce Müteahhit Seçimi Yapılmalıdır
• 24. İnşaat'a Başlarken
• 25. Müteahhitlik Sözleşmesi
• 26. Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 27. İnşaat Yapım Fiyatları
• 28. Yapı Denetimi
• 29. Yapı Ruhsatı Süresi
• 30. Şantiye Sürecindeki Belge ve İşlem Prosedürleri
• 31. İnşaat Prosedürleri
• 32. Kazı Ruhsatı
• 33. İksa ve Palplanj
• 34. Kazı ve Hafriyat Yapımı
• 35. Jet Ground, Fore Kazık, Taş Kolon
• 36. Alt Yapıda Normal Zemin Hazırlama
• 37. Balçık Zemin İslahı
• 38. Bina Aplikasyonu
• 39. Bina Temeli Altına Beton Yerine Çakıl Serilmesi
• 40. Radye Temel Zemin Kompactesi
• 41. Kompacte Edilmiş Mekanik Stabilize Üzerine Grobeton Serilmesi
• 42. Fen Kurallarına Göre Dolgu
• 43. İnşaat Kalıbı Uygulaması
• 44. Kalıp Yapım'da Olası Hatalar
• 45. İnşaat Kalıp İskelesi
• 46. İnşaat Kalıbı Yağlarken Tehlikeler
• 47. İnşaat Demiri Alınması Dahi Mühendislik İşlemidir
• 48. Demir İnmeden Yapılması Gerekenler
• 49. Demir Montajı Yaparken
• 50. Temel Betonundan Önce
• 51. Temel Boş Boru Geçişleri
• 52. Beton Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• 53. Beton Sınıflarına Göre Silindir Proje Dayanımları
• 54. C14 Betonu Değerleri
• 55. C16 Betonu Değerleri
• 56. C18 Betonu Değerleri
• 57. C20 Betonu Değerleri
• 58. C25 Betonu Değerleri
• 59. C30 Betonu Değerleri
• 60. C35 Betonu Değerleri
• 61. C40 Betonu Değerleri
• 62. C45 Betonu Değerleri
• 63. C50 Betonu Değerleri
• 64. Beton Karot Sonuçları
• 65. Beton Siparişinden Önce
• 66. Hazır Beton Firması Seçimi
• 67. Hazır Beton Firmasının Sorumlulukları
• 68. Transmixer'de Betonu Bekleyen Tehlikeler
• 69. Beton Kıvamının Dayanıma Etkisi
• 70. Transmixer Pompa Kazanına Beton Boşaltırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
• 71. Beton Katkı Etkileşimlerine Dikkat
• 72. Beton Vibrasyonu
• 73. Betonun Bakımı
• 74. Kalıp Söküm Süresi
• 75. İnşaat Usta Ve Taşeron Hataları
• 76. Elektrikçi Usta Ve Taşeron Hataları
• 77. Su ,Kalorifer Mekanik Tesisat Usta Ve Taşeron Hataları
• 78. Mermerci Usta Ve Taşeron Hataları
• 79. Balkon Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 80. Merdiven Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 81. Balkonlarda Kaygan Seramik,Granit Kullanmayınız
• 82. Damlalık ve Denizlik Yapım Tekniği
• 83. Balkondan Su Borusu Geçirmeyiniz
• 84. Brüt Betonda Sıva Pürüzlendiriciler Kullanın
• 85. Kapı Stopları Montajına Dikkat
• 86. Aksesuar Montajlarına Dikkat
• 87. Dışarı Çıkmadan Silinebilen Pencereler
• 88. Çağın Malzemesi, Alçıpan, Asma Tavan Yapımı
• 89. Asansor Seçiminize Katkı
• 90. Ahşap Çatınız Uçmasın
• 91. Ahşap Çatınızı Doğru Malzemelerle,Doğru Şekillerde Yalıtın
• 92. Kiremitleriniz Akıtmasın, Düşmesin, Suyu Etkilemesin
• 93. Mantolamada Isı Köprüleri Yaratmayın
• 94. Parke Seçiminizde İşinize Çok Yarayacak Bilgiler
• 95. Hangi Kombi Alınmalı ve Kombi Nereye Konmalı
• 96. Şofben Kullanacaksınız, Hermetik Şofben Kullanınız
• 97. Dış Cephe Giydirme Sistemleri,Ağır Prekastlar, Ya Düşerse
• 98. Bina Girişinde Kaygan Malzeme Kullanmayınız
• 99. İskan Alma Zorunluluğunuz
• 100. İskan Almak Yapılması Gerekenler
• 101. İskandan Sonraki Belge Ve İşlem Aşamaları
• 102. Görsel Malzeme Seçiminize Katkı
• 103. Ev Dekorasyon
• 104. Plaza İnce İşleri
• 105. Otel İnce İşleri
• 106. AVM İnce İşler
• 107. Hastane İnce İşleri
• 108. Eczane İnce İşleri
• 109. Bina Tamamlama ve Yenileme
• 110. Aydınlatma Elemanları
• 111. Uzay Çatı
• 112. Ankraj Çubukları Yerleştirilmesi
• 113. Kanalizasyon İnşaatı
• 114. Yağmursuyu İnşaatları
• 115. İçmesuyu İnşaatları
• 116. Çevre Düzenleme Hizmetlerimiz
• 117. Asfalt Yapım İşlerimiz
• 118. Peyzaj Hizmetlerimiz
• 119. Yapı Peyzaj Bitkileri
• 120. Kat Karşılığı İnşaat
• 121. Sözleşme ve Yapım Kurallarımız
• 122. Sözleşme Fiyat Farkı Hesabı
• 123. Personel Hizmeti
• 124. Personel Hizmeti Avantajları
• 125. Hizmet ve Danışmanlık Fiyatlarımız
• 126. Personel Hizmeti Sözleşme Şartları
• 127. Çevre Projeleri
• 128. İç Mimari
• 129. Tasarım
• 130. Kalıp Demir Beton
• 131. İnşaat Yapım Paketleri
• 132. Lüks İnşaat Paketi
• 133. Çözüm Ortaklarımız
• 134. Deprem de binalar neden çöküyor?
• 135. Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
• 136. ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 137. ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
• 138. ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
• 139. ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi
• 140. ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 141. ÖRN.6 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
• 142. Hazır Beton Seçinimini Siz Yapacaksanız
• 143. İyi bir beton su geçirmez
• 144. +5 Derecenin altında beton dökmeyiniz
• 145. Aşırı Sıcaklarda Beton Dökmeyin
• 146. Hazır Beton Yerleştirmesini Önemseyin
• 147. İnşaat Demiri Hazırlanması Ve Montajını Önemseyin
• 148. İnşaat Çevre Duvarı Ne Zaman Yapılmalı
• 149. Su Basman Ve Su Baskınları Önlemleri
• 150. Çelik Konstrüksiyon İmalatları Ve Tahribatsız Muayene Deneyleri
• 151. Şantiyedeki Küçük Kaynak ve Delik İşleri
• 152. Feshi Bildirilene Kadar Tapuya İpotek Koyma
• 153. ÖRN.7 Gayrimenkul Satışı, F.B.K. lı, Vadeli Satış Sözleşmesi
• 154. ÖRN.8 F.B.K. İpotek Belgesi İçin Tapuya Verilecek Dilekçe
• 155. ÖRN.9 Banka Kredili Satışlarda Daire Satış Sözleşmesi
• 156. ÖRN.10 Peşin Satışlarda "Satıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 157. ÖRN.11 Peşin Satışlarda "Alıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 158. Üst Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 159. Websitemizin Gizlilik Politikası
• 160. İnsan Kaynakları
• 161. Tasarım
• 162. İnşaat Yapım Paketlerimiz
• 163. Teknik Müşavirlik Hizmeti
Diğer sayfalar ve sayfa açıklamaları için site haritamıza bakabilirsiniz.
ANASAYFA - SİTE HARİTASI - KULLANIM VE GİZLİLİK POLİTİKASI - İNSAN KAYNAKLARI - TASARIM