Anasayfa | Hakkımızda | İletişim | Hemen Teklif Alın  

ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi

Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi Örneği

YILLARA SARİ İNŞAAT YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bilgi: Donanım listeleri, markalar, işveren/yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler, inşaat yapım süreleri ve ödeme şekilleri örnek olarak verilmiştir. İşverenin; isteğine göre farklılıklar arz edebilir...

Madde l- Sözleşmenin tarafları:
Bu sözleşme bir tarafta Asıl Müteahhit(Yüklenici) olan “....................YAPI KOOPERATİFİ” (Bundan sonra işveren olarak anılacak) ile diğer tarafta alt yüklenici “......... İNŞAAT VE TAAHHÜT” (Bundan sonra taşeron olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “yıllara sari inşaat sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.

Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler:

2.l- İşverenin Adresi:...........................

2.2– Taşeronun Adresi:..........................

Madde 3 – İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği,Miktarı,işin süresi,işin başlama tarihi:

3.1.İşin adı: Betonarme kaba inşaat yapım işi

3.2.Yapılma yeri:Tapu kayıtlarına göre; ..........İli, ..........Mahallesi, ...........Pafta, ......... ada , .........no’lu parsel

3.3.İşin niteliği: "kısmı malzemeli” konut yapım işi işçiliğidir.

3.3.1:İşveren tarafından temin edilecek malzemeler listesi: Stablize, inşaat demiri, Hazır beton, beton katkıları, Kalıp Kerestesi ,fenş elktrik boruları, çivi, bağteli, paspayları, kalıp yağları ve bu işle ilgili nakliyeler, indirmeler ve bindirmeler, gece ve gunduz bekcilikleri, her türlü elektrik kablosu ve her türlü diğer sarf malzemeleri, elektrik ve su temini, kazı ve stablize dolgusu yapı denetim ve her türlü projeler işverene aittir.

3.3.2.Taşeron tarafindan bu iş için kullandırılacak taşeronun kendi malzemeleri: Kat tabliyeleri iş iskelesi için, taşeron kendi Teleskopik yada ahşap direklerini, iş makinelerini; Ayrıca kazıda kullanılacak motorin taşeron tarafından temin edilecektir. Taşeron Sadece taşımasız yana atmalı kazıyi yapmakla yükümlüdür.

3.4.İşin Miktarı: Kooperatife ait 18 adet bodrumsuz 4’erli blok +4 adet bodrumlu 4’erli blok olmak üzere toplam 22 adet 4 erli blok a ait kısmi malzemeli” konut yapım işi işçiliğidir.

3.5.İşin süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 780 takvim günüdür.

3.6.İşe başlama tarihi:../.../....

Madde 4 – Sözleşmenin Türü ve Bedeli:

4.1.Sözleşmenin Türü: Bu sözleşme; Yıllara sari inşaat sözleşmesidir.

Asıl müteahhit olan işveren tarafından alt yükleniciye (taşerona) yaptırılacak bu işin işin birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi olması sebebi ile ödemelerden, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15.maddesi hükümleri gereğince tevkifat yapılacaktır.

Bu sözleşmenin “yıllara sari inşaat sözleşmesi” olması sebebiyle işveren, taşerona ait her hak ediş bedelinden %3 kesinti yapmak sureti ile gelir vergisi kesintisi yaparak; Bu tutarı taşeronun vergi numarası, Adı soyadı bildirilmek sureti ile ilgili Vergi dairesine ilgili dönemde muhtasar beyannamelerinde de bildirilmek sureti ile taşeron adına ödeyecektir.


4.2.İşin toplam bedeli: ................TL dir.(.......................Türk lirası ve .................. kuruş)

4.3.Hakediş düzenleme şekli:

Aşağıdaki tabloda gosterilen A.B.C.D,E,F iş kalemleri ile yanlarındaki birim fiyatların ve yapılacak adetlerinin çarpılması ile bulunacaktır.*
Katma değer vergisi ayrıca fiyatlara eklenecektir.
Birim Fiyatlar tablosu:

Bodrumsuz 4’erli Bodrumlu 4’erli
Blok/ TL Blok/TL

A-Kazı,Temel ve Perde 9.900,00 16.100,00
B-Zemin Kat Tabliyesi 0,00 10.000,00
C-1.Kat Tabliyesi 10.000,00 10.000,00
D-Çatı Tabliyesi 10.812,00 10.812,00
E-Duvar Örme 3.750,00 3.750,00
F-Çatı Yapımı 6.375,00 6.375,00


(*)Her bir iş kaleminden
Bodrumsuz 4 erli bloklarda 18 er adet,
Bodrumlu 4 erli bloklardan 4 adet bulunmaktadır.


Madde 5 - Yüklenicinin iş başında bulunması:
Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır. Bununla birlikte, yüklenici, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile noterce düzenlenmiş bir vekâletnameyle tam yetki almış ve işverence kabul edilmiş bir vekil bırakarak iş başından ayrılabilir.

Madde 6 - İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar:
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır.Yüklenici işlerin yürütülmesinde çalıştırılmak üzere eğitim görmüş, diplomalı elemanları  her zaman diğerlerine tercih edecektir.

Madde7-Taşeronun Alt taşeron çalıştırması ve sorumlulukları:
Alt taşeronlarında yaptığı bütün işlerden işverene karşı taşoron sorumludur.
İşveren, alt taşeron tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt taşeronun değiştirilmesini veya alt taşeronlar tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat taşeron tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.
Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir.
Taşoron kendi çalıştırdığı elemanlara ait sigorta primlerini,işverenin bu işle ilgili açtığı hesaba yatıracaktır


Madde 8 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler:
Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Projeye ve sözleşmeye uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak ve aynı zamanda hasara uğrayan malzemeyi de temin etmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Madde 9 - Hatalı, kusurlu ve eksik işler:
Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında, gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder.

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.
Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve şartnameye uymayan işlerin işçilik ve malzeme bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.

Madde 10 - Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları:
Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin işverence onaylanacağı tarihe kadar tamamen taşerona aittir.

Yüklenici, yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, işverence gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.

Madde 11 – Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedellerine dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, işveren tarafından yükleniciye ödenir.

Madde 12 - Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler taşerona aittir.

Madde 13 – Teminat:
Bu işe ait teminat tutarı, yapılacak işin kdv hariç % 3 ü tutarındadır. Teminat tutarı banka teminat mektubu olabileceği gibi her hak ediş miktarından % 3 oranında bloke edilerek de ifa edilebilir.

Madde 14 – Teminatın Geri Verilmesi:
Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve taşeronun bu işten dolayı işverene herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, , alınmış olan kesin teminatın yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılan primlere ait “prim borcu yoktur “belgesinin Kooperatife ibrazında ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat, yükleniciye geri verilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Her ne suretle olursa olsun, işverence alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 15- Ödeme:

15.1.Ödemeler düzenlenecek hak ediş raporlar karşılığında fatura mukabilinde en geç 30 gün içinde ödenecektir. Her ayın son haftasında hak ediş raporları düzenlenecektir. İşin % 4 ünden az hak ediş raporu düzenlenmeyecektir. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını işverenin yazılı izini olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve işverence istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

15.2.Yüklenicinin, Hakediş fatura bedeli karşılığını yüklenicinin; Aşağıdaki banka hesap numarasına yatıracaktır.İşveren, garanti süresinin dolması veya hiçbir sebeple bu fatura bedelinden kesinti yapamaz veya teminat mektubu isteyemez. Banka kanalları dışında; Yükleniciye ödeme yapılamaz veya ödendiği iddia edilemez.

........İnşaat &Taahhüt
................Bankası,
................ Şubesi,
Şube kodu:..............
IBAN Hesap numarası:............


Madde 16 – Avans :
16.1.İşverenin Yükleniciye ödeyeceği Avans Miktarı:
İşveren; Kdv dahil, işin tahmini yapım bedelinin %30 unu; Avans olarak yükleniciye ödeyecektir. Geri kalan miktarın ödemeleri ise; Aylık hakedişlerle yapılacaktır.

16.2.Yükleniciye ödenecek; Avansının hakedişlerden kesilmesi:
Yükleniciye ödenen avans miktarını geçmemek şartıyla;Yüklenici hakedişlerinin (Hakediş, kdv hariç miktarının) her birinden en fazla %30 avans kesintisi yapılacaktır.

Madde 17 – Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması:
Fiyat farkı; her hakedişe aşağıdaki gibi yansıtılacaktır.

17.1.Sözleşme tarihindeki;

A1:Demir fiyatı (TL /TON)
B1:Hazır Beton Fiyatı(TL/M3)
C1:Motorin Pompa Satış Fiyatı( TL / LİTRE)
D1:Net Asgari işçilik miktarı
E1:TCMB dolar alış kuru fiatı
F1:TCMB euro alış kuru fiatı

Sözleşmede tarihindeki; TCMB dolar ve TCMB euro alış kuru fiytları internet çıktısı şeklinde; Demir ve Motorin fiyatları yüklenicinin alışveriş yaptığı firmalardan gelen faxlar şeklinde; Net Asgari işçilik miktarı; Yüklenicinin mali müşavirinden tarih ve imzalı gelen faxlar şeklinde; Hakediş dosyasına ; ispatlayıcı belgeler olarak konulacaktır.


17.2.Hakediş tarihindeki,güncel;
Hakediş tarihlerindeki; Güncel; TCMB dolar ve TCMB euro alış kuru fiyatları internet çıktısı şeklinde; Demir ve Motorin fiyatları yüklenicinin alışveriş yaptığı firmalardan gelen faxlar şeklinde; Net Asgari işçilik miktarı; Yüklenicinin mali müşavirinden tarih ve imzalı gelen faxlar şeklinde; Hakediş dosyasına ; ispatlayıcı belgeler olarak konulacaktır.

A2:Demir fiyatı (TL /TON)
B2:Hazır Beton Fiyatı(TL/M3)
C2:Motorin Pompa Satış Fiyatı( TL / LİTRE)
D2:Net Asgari işçilik miktarı
E2:TCMB dolar alış kuru fiatı
F2:TCMB euro alış kuru fiatı

17.3.Fiyat farkı parametrelerinin (M, N, O, P, R ) hesabı
TCMB dolar ve TCMB euro alış kuru fiatı internet çıktısı şeklinde; Demir ve Motorin fiyatları yüklenicinin alışveriş yaptığı firmalardan gelen faxlar şeklinde; Net Asgari işçilik miktarı; Yüklenicinin mali müşavirinden tarih ve imzalı gelen faxlar şeklinde; Hakediş dosyasına ; ispatlayıcı belgeler olarak konulacaktır.

A2/A1 = M
B2/B1 = N
C2/C1 = O
D2/D1 = P
E1/E2 = R
Oranları bulunur.

17.4. K KATSAYISINI BULUNMASI.
Bulunan bu; M,N,O,P,R oranlarından hangisi daha büyükse;bu en büyük oran “K” fiyat farkı katsayısı olarak tanımlanır.
K katsayısının 1,00 den küçük çıkması halinde (K) katsayısı K=1,00 olarak alınır.
K katsayısının 1,00 den büyük çıkması halinde;bulunan (K) katsayısı alınır.

17.5.FİYAT FARKI HESABI (FF)
Avans kesilmiş hakediş bedeli ile (K -1,00) ile çarpılarak,Hakediş Fiyat farkı bulunur.
FF= {(hakediş bedeli - Avans kesintisi) x (K- 1,00) }

Madde 18 - İşlerin denetimi:
Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, işveren tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.
Herhangi bir işin, yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 19 - Yapı denetim görevlisinin yetkileri:
Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.
Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda yapı denetim görevlisi yetkilidir.
Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Madde 20 - Çalışanların hakları ve çalışma şartları:
Taşeron, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her işçiye, personele ve teknik elemana, bunların adını ve soyadını, işe giriş tarihini, ücretini ve ücretin ödeneceği tarihi gösteren, kendisi veya vekili tarafından imzalanmış usulüne uygun bir karne vermek zorundadır.
Yükleniciden alacağı olan işçi, personel ve teknik elemanlar, hakediş ödeneceğinin ilan tarihinden başlamak üzere bir hafta içinde işverene başvurabilirler.
Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hak ediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir..
Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

Madde 21 - Çalışanların Sağlık İşleri:
Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve işveren veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

Madde 22 - Çalışanların kazaya uğramaları:
Yüklenicinin 21 inci madde hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından karşılanır.
Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır.

Madde 23 - Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları:
Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, işveren veya yapı denetim görevlisi tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

Madde 24 – Geçici hakediş raporları ve ödeme:
Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri,kazı, bodrum, temel, kat betonları, duvar örme işçiliği ve çatı yapım işçiliğinden oluşacaktır. Yüklenicinin yaptığı işler, sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hak ediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler işveren ve yüklenicinin mutabakatı ile her ay başında düzenlenir. Geçici hakedişler tanzim ve onay tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Yükleniciye ödenecektir.

Madde 25 - Kesin hak ediş raporu ve hesap kesilmesi:
Kesin hak ediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir.
Taşeron’un kesin hesaplara itirazı varsa altı aylık inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

Yapı denetim görevlisi altı aylık süre içinde kesin hesapları işverene teslim etmediği takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları işverene vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir.
İşveren teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir.

Yüklenicinin, kesin hesapların yapılışında hazır bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları incelemesi halinde, idarenin altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin incelemeyi bitirdiğini idareye yazılı olarak bildirdiği tarihten başlar.

Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının işverence onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, işverence onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir.

Kesin hesapların idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi sırasında yapılabilecek değişikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik belirtmek suretiyle bu husustaki karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri 23 üncü maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirir.

Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici işverene borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hak edişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, işveren yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir.

Madde 26 - Geçici kabul:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici işverene geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, işverence verilecek talimat üzerine yapı denetim görevlisince ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa işverence geçici kabul komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak, yapı denetim görevlisinin, işin kabule hazır hale gelmesi bakımından, yaklaşık bitim tarihini tespit eden, görüşüyle birlikte en geç üç gün içerisinde işverene gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.

Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir.

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin hak ediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile iş işveren tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.

Madde 27 - Kesin kabul:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur.
Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir.

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum işverene bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği işverence tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

Madde 28 -Kesin teminatın iadesine ait şartlar:
Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye ve varsa Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

Madde 29 - Sözleşmenin devri:
Sözleşme, zorunlu hallerde işverenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

Madde 30 - Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları:
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında taşeronun mali aczi içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İşverenin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde taşeronun teminat kesintilerini ödemek ayrıca kalan yapım işlerini toplam bedelinin %3 ü kadar tazminat ödemekle yükümlüdür.

Madde 31 -Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti:
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılara işverenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. Teminatın verilmesinde 14 üncü madde esaslarına göre işlem yapılır.
b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek kesin hesap tasfiyesi 30 uncu madde esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin feshi sebebiyle işverenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve işverenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek 30 uncu madde esaslarına göre kesin hesap tasfiyesi yapılır.

Madde 32-Bu sözleşme dışında taşerona iş yaptırılması/yapılması hali:
32.1Yapılacak her parça yapım,kiralama yada hizmet işinin bir kaleminin tutarının sözleşme bedelinin % 10’unu geçmemek koşulu ve İşverenin bedelini ayrıca işin o günkü piyasa rayicinden ödemek koşuluyla, inşaat için gerekli diğer imalatların yada hizmetlerin yada kiralama işlerinin bir kısmını malzemeli yada malzemesiz olarak taşeron tarafından yapılmasını taşerona teklif edebilir.Bu teklif Taşeron tarafından da uygun görülürse; yapılacak bu extra işler taşeron tarafından fatura karşılığı, bedeli ayrıca ödenmek üzere imalat yapabilir.

32.2Bu extra imalatlarin/hizmetin yada kiralamanın süresi başlandiği yıl içinde tamamlanarak faturalandırılmış olmalıdır. Bu imalatlar için taşerondan herhangi bir teminat mektubu istenemez. Bu imalatlar herhangi bir teminat kesintisi ve/veya vergi kesintiside yapılamaz.

32.3.Bu imalatların bedeli taşeronun fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir. ödenmemesi halinde aylık bileşik %3 vade farkı faiz bedeli de taşerona ayrıca ödenir Madde 32 - Anlaşmazlıkların çözümü:

İş bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”

Madde 33 - Yürürlük:
Bu sözleşme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde; İşverenin; Bu sözleşme de belirtilen avans miktarını; Yüklenicin banka hesabına yatırması halinde geçerli; Aksi takdirde geçersiz olacaktır.

İş bu sözleşme; 33 (otuzüç) maddeden ibaret olup, İşveren ve Taşeron tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .../../.. tarihinde 2 (bir) nüsha olarak yapılmış ve imza altına alınmıştır. Bu sözleşme ile ilgili damga vergisi işverene aittir. Toplam, 33 (Otuz üç ) madde,şıkları ve bendleri ile bir bütündür. Taraflar tarafından okunarak imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde............ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.İŞVEREN Taşeron

İlgili terimler: Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi, İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmesi
 
140 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi Örneği

BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK HEMEN ARAYIN

0 532 631 45 89

YADA E-POSTA ATIN

İLGİLİ OLABİLECEK SAYFALAR

ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi
ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi

SİTE İÇİ ARAMA

» Üst Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Alt Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Proje ve Mühendislik Hizmetlerimiz
» OMC Design Studios Türkiye Yet. Sat.
» Eskişehir Evlerimizden Ev Alın
» Teknik Personel Temini Hizmeti
» Bahçe Fidan ve Peyzaj
» İnşaat Yapımı için Fiyat Teklifi Alın

İÇERİK LİSTESİ

• 1. Hakkımızda
• 2. Alt Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 3. Proje Hizmetlerimiz
• 4. Omc Design Studios Türkiye Yetkili Satıcısı
• 5. İletişim
• 6. Hemen Teklif Alın
• 7. Referanslarımız
• 8. İmar Durum Belgesi Nedir?
• 9. İmar Durumu Belgesi Nasıl Alınır
• 10. Örnek İmar Durumu Belgesi Dilekçesi
• 11. Proje Öncesi Belge ve İşlem Aşamaları
• 12. Bina İnşaat Projeleri Listesi
• 13. Deprem ve Bina Tasarımı
• 14. İnşaat Müşavirlik Hizmetlerimiz
• 15. Statik Proje Yapımı
• 16. Mimari Proje
• 17. Ruhsatsız Kısmi Yıkımlara İzin Vermeyin
• 18. Yıkım Ruhsatı Alınması
• 19. Yıkım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• 20. Metraj ve Keşif
• 21. İnşaat Yapı Ruhsatı Neden Alınmalıdır
• 22. Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?
• 23. Yapı Ruhsatından Önce Müteahhit Seçimi Yapılmalıdır
• 24. İnşaat'a Başlarken
• 25. Müteahhitlik Sözleşmesi
• 26. Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 27. İnşaat Yapım Fiyatları
• 28. Yapı Denetimi
• 29. Yapı Ruhsatı Süresi
• 30. Şantiye Sürecindeki Belge ve İşlem Prosedürleri
• 31. İnşaat Prosedürleri
• 32. Kazı Ruhsatı
• 33. İksa ve Palplanj
• 34. Kazı ve Hafriyat Yapımı
• 35. Jet Ground, Fore Kazık, Taş Kolon
• 36. Alt Yapıda Normal Zemin Hazırlama
• 37. Balçık Zemin İslahı
• 38. Bina Aplikasyonu
• 39. Bina Temeli Altına Beton Yerine Çakıl Serilmesi
• 40. Radye Temel Zemin Kompactesi
• 41. Kompacte Edilmiş Mekanik Stabilize Üzerine Grobeton Serilmesi
• 42. Fen Kurallarına Göre Dolgu
• 43. İnşaat Kalıbı Uygulaması
• 44. Kalıp Yapım'da Olası Hatalar
• 45. İnşaat Kalıp İskelesi
• 46. İnşaat Kalıbı Yağlarken Tehlikeler
• 47. İnşaat Demiri Alınması Dahi Mühendislik İşlemidir
• 48. Demir İnmeden Yapılması Gerekenler
• 49. Demir Montajı Yaparken
• 50. Temel Betonundan Önce
• 51. Temel Boş Boru Geçişleri
• 52. Beton Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• 53. Beton Sınıflarına Göre Silindir Proje Dayanımları
• 54. C14 Betonu Değerleri
• 55. C16 Betonu Değerleri
• 56. C18 Betonu Değerleri
• 57. C20 Betonu Değerleri
• 58. C25 Betonu Değerleri
• 59. C30 Betonu Değerleri
• 60. C35 Betonu Değerleri
• 61. C40 Betonu Değerleri
• 62. C45 Betonu Değerleri
• 63. C50 Betonu Değerleri
• 64. Beton Karot Sonuçları
• 65. Beton Siparişinden Önce
• 66. Hazır Beton Firması Seçimi
• 67. Hazır Beton Firmasının Sorumlulukları
• 68. Transmixer'de Betonu Bekleyen Tehlikeler
• 69. Beton Kıvamının Dayanıma Etkisi
• 70. Transmixer Pompa Kazanına Beton Boşaltırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
• 71. Beton Katkı Etkileşimlerine Dikkat
• 72. Beton Vibrasyonu
• 73. Betonun Bakımı
• 74. Kalıp Söküm Süresi
• 75. İnşaat Usta Ve Taşeron Hataları
• 76. Elektrikçi Usta Ve Taşeron Hataları
• 77. Su ,Kalorifer Mekanik Tesisat Usta Ve Taşeron Hataları
• 78. Mermerci Usta Ve Taşeron Hataları
• 79. Balkon Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 80. Merdiven Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 81. Balkonlarda Kaygan Seramik,Granit Kullanmayınız
• 82. Damlalık ve Denizlik Yapım Tekniği
• 83. Balkondan Su Borusu Geçirmeyiniz
• 84. Brüt Betonda Sıva Pürüzlendiriciler Kullanın
• 85. Kapı Stopları Montajına Dikkat
• 86. Aksesuar Montajlarına Dikkat
• 87. Dışarı Çıkmadan Silinebilen Pencereler
• 88. Çağın Malzemesi, Alçıpan, Asma Tavan Yapımı
• 89. Asansor Seçiminize Katkı
• 90. Ahşap Çatınız Uçmasın
• 91. Ahşap Çatınızı Doğru Malzemelerle,Doğru Şekillerde Yalıtın
• 92. Kiremitleriniz Akıtmasın, Düşmesin, Suyu Etkilemesin
• 93. Mantolamada Isı Köprüleri Yaratmayın
• 94. Parke Seçiminizde İşinize Çok Yarayacak Bilgiler
• 95. Hangi Kombi Alınmalı ve Kombi Nereye Konmalı
• 96. Şofben Kullanacaksınız, Hermetik Şofben Kullanınız
• 97. Dış Cephe Giydirme Sistemleri,Ağır Prekastlar, Ya Düşerse
• 98. Bina Girişinde Kaygan Malzeme Kullanmayınız
• 99. İskan Alma Zorunluluğunuz
• 100. İskan Almak Yapılması Gerekenler
• 101. İskandan Sonraki Belge Ve İşlem Aşamaları
• 102. Görsel Malzeme Seçiminize Katkı
• 103. Ev Dekorasyon
• 104. Plaza İnce İşleri
• 105. Otel İnce İşleri
• 106. AVM İnce İşler
• 107. Hastane İnce İşleri
• 108. Eczane İnce İşleri
• 109. Bina Tamamlama ve Yenileme
• 110. Aydınlatma Elemanları
• 111. Uzay Çatı
• 112. Ankraj Çubukları Yerleştirilmesi
• 113. Kanalizasyon İnşaatı
• 114. Yağmursuyu İnşaatları
• 115. İçmesuyu İnşaatları
• 116. Çevre Düzenleme Hizmetlerimiz
• 117. Asfalt Yapım İşlerimiz
• 118. Peyzaj Hizmetlerimiz
• 119. Yapı Peyzaj Bitkileri
• 120. Kat Karşılığı İnşaat
• 121. Sözleşme ve Yapım Kurallarımız
• 122. Sözleşme Fiyat Farkı Hesabı
• 123. Personel Hizmeti
• 124. Personel Hizmeti Avantajları
• 125. Hizmet ve Danışmanlık Fiyatlarımız
• 126. Personel Hizmeti Sözleşme Şartları
• 127. Çevre Projeleri
• 128. İç Mimari
• 129. Tasarım
• 130. Kalıp Demir Beton
• 131. İnşaat Yapım Paketleri
• 132. Lüks İnşaat Paketi
• 133. Çözüm Ortaklarımız
• 134. Deprem de binalar neden çöküyor?
• 135. Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
• 136. ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 137. ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
• 138. ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
• 139. ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi
• 140. ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 141. ÖRN.6 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
• 142. Hazır Beton Seçinimini Siz Yapacaksanız
• 143. İyi bir beton su geçirmez
• 144. +5 Derecenin altında beton dökmeyiniz
• 145. Aşırı Sıcaklarda Beton Dökmeyin
• 146. Hazır Beton Yerleştirmesini Önemseyin
• 147. İnşaat Demiri Hazırlanması Ve Montajını Önemseyin
• 148. İnşaat Çevre Duvarı Ne Zaman Yapılmalı
• 149. Su Basman Ve Su Baskınları Önlemleri
• 150. Çelik Konstrüksiyon İmalatları Ve Tahribatsız Muayene Deneyleri
• 151. Şantiyedeki Küçük Kaynak ve Delik İşleri
• 152. Feshi Bildirilene Kadar Tapuya İpotek Koyma
• 153. ÖRN.7 Gayrimenkul Satışı, F.B.K. lı, Vadeli Satış Sözleşmesi
• 154. ÖRN.8 F.B.K. İpotek Belgesi İçin Tapuya Verilecek Dilekçe
• 155. ÖRN.9 Banka Kredili Satışlarda Daire Satış Sözleşmesi
• 156. ÖRN.10 Peşin Satışlarda "Satıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 157. ÖRN.11 Peşin Satışlarda "Alıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 158. Üst Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 159. Websitemizin Gizlilik Politikası
• 160. İnsan Kaynakları
• 161. Tasarım
• 162. İnşaat Yapım Paketlerimiz
• 163. Teknik Müşavirlik Hizmeti
Diğer sayfalar ve sayfa açıklamaları için site haritamıza bakabilirsiniz.
ANASAYFA - SİTE HARİTASI - KULLANIM VE GİZLİLİK POLİTİKASI - İNSAN KAYNAKLARI - TASARIM