Anasayfa | Hakkımızda | İletişim | Hemen Teklif Alın  

İnşaat Prosedürleri

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız size danışmanlık hizmeti verebilir.

ANA BAŞLIKLAR ALTINDA KONUT/İŞYERİ,İNŞAATI YAPIM VE İSKAN PROSEDÜRLERİ HK BİLGİ

1-İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI (SIRASIYLA)
Kadastro'dan çap alınması
Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.
Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye'ye imar durum belgesi müracaatı
Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye müracaatı gerekmektedir.

2-PROJE ÖNCESİ BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)
İlgili belediye'den inşaat istikamet rölevesi alınması
Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi
Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,
İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması
Zemin etüdü yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)

3- PROJE AŞAMALARI (SIRASIYLA)
Mimari proje (Yetkin,Mimar)
Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)
Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeofizik müh ile birlikte)
Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)
Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)
Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)
Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)

4-İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMALARI
Önemli bilgi:Yapı sahibi,yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.
Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde,"yapı ruhsatı"nın yapı denetim şirketince alınması
işverenin (Yapı ruhsatı adayının),kendi seçeceği bir yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
İşverenenin;inşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden müteahhit sözleşmesi yapması
İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
Projelerin yapı denetime teslim edilmesi
Yapı denetimle ilgili ödemeler
Otopark bedellerinin yatırılması
İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması
inşaat ,yapım ruhsatı alınması

5-YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)
SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması
SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması
Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi
Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı
Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması
Yıkım ve kazı ruhsat harçları
Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
Yıkım ve kazı ruhsatı alınması
İhtiyaten yan binaya verilebilecek zararlar için,inşaat all risk sigortası yaptırılması

6-İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR (SIRASIYLA)
Elektrik iş yeri dosyası açtrılması
Şantiye pano projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması
Şantiye panosu hazırlatılması
Şantiye panosunun inşaat yerine montajı
Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması
Şantiye panosu için eletrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi
Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması
Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması
Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması
Belediye'den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Şantiye elektriği kazısı yapılması
Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi
Şantiye elektriği kazısı kapatılması
Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması
Şantiye elektriğinin açılması
Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat
Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)
Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Şantiye suyu için kazı yapılması
Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması
Şantiye suyu kazısı kapatılması
Şantiye suyu açılması
Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)
Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi
Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması
Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması
Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi
Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması
Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması
Belediye'den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması
Doğalgaz idaresine kutu koydurulması
Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Telekom kazısı yapılması
Telekom kutu bağlantısı yaptırılması
Telekom kazısı kapatılması
Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması
Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları
Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı alınması


7-İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI
Tüm bina kaba inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm ince inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması
Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri

8- İSKAN AŞAMALARI (SIRASIYLA)
Temel vizesinin yapılmış olması
Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri
Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması
Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için)
Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi
Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması
Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)
Yangın söndürme ekipmanlarının alınması
Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı
İtfaiye yangın harçlarının yatırılması
Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması
Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması
İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler
Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu ve buna ait işlemler
SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması
Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler
Elektrik sayaçlarının alınması
Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması
Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması
İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması
Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu
Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması
Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi
Elektrik idaresi ön aboneliği olunması
Elektriğin açılması
İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler
Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması
Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması
Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması
Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması
İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu
İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi
Yapı kullanma izin belgesi harçlarının vergi dairesine yatırılması
İlgili belediyede yapı sahibinin,yapı denetim firmasının,proje müellifinin ve müteahhitin yapı ruhsatı belgesini imzalaması
Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması

9-ABONELİKLER
Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması
Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması
Dogalgaz yetkili iç tesisatçıdan alınan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi
Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması
Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması
Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi
Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması
Doğalgazın açılması
Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)
Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi
Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması
Belediye'den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
Kanalizasyon kazısı yapılması
Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması
Kanalizasyon kazısının kapatılması
Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması
Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi
Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi,
Mesken aboneliği için evraklar;(nüfus müdürlüğünden ev ve inşaat ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)
Sular idaresinin yerinde kontrolu
Su sayaçlarını takılması
Suyun kullanıma açılması
Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi

10-Yukarıdaki Aşamalara ait belge,hizmet bedelleri

İlgili terimler: inşaat prosedürleri, inşaat yapım prosedürleri, inşaat yapım bilgileri.
 
31 İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK HEMEN ARAYIN

0 532 631 45 89

YADA E-POSTA ATIN

İLGİLİ OLABİLECEK SAYFALAR

İnşaat Yapım Fiyatları
Yapı Denetimi
Yapı Ruhsatı Süresi
Şantiye Sürecindeki Belge ve İşlem Prosedürleri
İnşaat Prosedürleri

SİTE İÇİ ARAMA

» Üst Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Alt Yapı Müteahhitlik Hizmetlerimiz
» Proje ve Mühendislik Hizmetlerimiz
» OMC Design Studios Türkiye Yet. Sat.
» Eskişehir Evlerimizden Ev Alın
» Teknik Personel Temini Hizmeti
» Bahçe Fidan ve Peyzaj
» İnşaat Yapımı için Fiyat Teklifi Alın

İÇERİK LİSTESİ

• 1. Hakkımızda
• 2. Alt Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 3. Proje Hizmetlerimiz
• 4. Omc Design Studios Türkiye Yetkili Satıcısı
• 5. İletişim
• 6. Hemen Teklif Alın
• 7. Referanslarımız
• 8. İmar Durum Belgesi Nedir?
• 9. İmar Durumu Belgesi Nasıl Alınır
• 10. Örnek İmar Durumu Belgesi Dilekçesi
• 11. Proje Öncesi Belge ve İşlem Aşamaları
• 12. Bina İnşaat Projeleri Listesi
• 13. Deprem ve Bina Tasarımı
• 14. İnşaat Müşavirlik Hizmetlerimiz
• 15. Statik Proje Yapımı
• 16. Mimari Proje
• 17. Ruhsatsız Kısmi Yıkımlara İzin Vermeyin
• 18. Yıkım Ruhsatı Alınması
• 19. Yıkım Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• 20. Metraj ve Keşif
• 21. İnşaat Yapı Ruhsatı Neden Alınmalıdır
• 22. Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?
• 23. Yapı Ruhsatından Önce Müteahhit Seçimi Yapılmalıdır
• 24. İnşaat'a Başlarken
• 25. Müteahhitlik Sözleşmesi
• 26. Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 27. İnşaat Yapım Fiyatları
• 28. Yapı Denetimi
• 29. Yapı Ruhsatı Süresi
• 30. Şantiye Sürecindeki Belge ve İşlem Prosedürleri
• 31. İnşaat Prosedürleri
• 32. Kazı Ruhsatı
• 33. İksa ve Palplanj
• 34. Kazı ve Hafriyat Yapımı
• 35. Jet Ground, Fore Kazık, Taş Kolon
• 36. Alt Yapıda Normal Zemin Hazırlama
• 37. Balçık Zemin İslahı
• 38. Bina Aplikasyonu
• 39. Bina Temeli Altına Beton Yerine Çakıl Serilmesi
• 40. Radye Temel Zemin Kompactesi
• 41. Kompacte Edilmiş Mekanik Stabilize Üzerine Grobeton Serilmesi
• 42. Fen Kurallarına Göre Dolgu
• 43. İnşaat Kalıbı Uygulaması
• 44. Kalıp Yapım'da Olası Hatalar
• 45. İnşaat Kalıp İskelesi
• 46. İnşaat Kalıbı Yağlarken Tehlikeler
• 47. İnşaat Demiri Alınması Dahi Mühendislik İşlemidir
• 48. Demir İnmeden Yapılması Gerekenler
• 49. Demir Montajı Yaparken
• 50. Temel Betonundan Önce
• 51. Temel Boş Boru Geçişleri
• 52. Beton Sonuçlarının Değerlendirilmesi
• 53. Beton Sınıflarına Göre Silindir Proje Dayanımları
• 54. C14 Betonu Değerleri
• 55. C16 Betonu Değerleri
• 56. C18 Betonu Değerleri
• 57. C20 Betonu Değerleri
• 58. C25 Betonu Değerleri
• 59. C30 Betonu Değerleri
• 60. C35 Betonu Değerleri
• 61. C40 Betonu Değerleri
• 62. C45 Betonu Değerleri
• 63. C50 Betonu Değerleri
• 64. Beton Karot Sonuçları
• 65. Beton Siparişinden Önce
• 66. Hazır Beton Firması Seçimi
• 67. Hazır Beton Firmasının Sorumlulukları
• 68. Transmixer'de Betonu Bekleyen Tehlikeler
• 69. Beton Kıvamının Dayanıma Etkisi
• 70. Transmixer Pompa Kazanına Beton Boşaltırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
• 71. Beton Katkı Etkileşimlerine Dikkat
• 72. Beton Vibrasyonu
• 73. Betonun Bakımı
• 74. Kalıp Söküm Süresi
• 75. İnşaat Usta Ve Taşeron Hataları
• 76. Elektrikçi Usta Ve Taşeron Hataları
• 77. Su ,Kalorifer Mekanik Tesisat Usta Ve Taşeron Hataları
• 78. Mermerci Usta Ve Taşeron Hataları
• 79. Balkon Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 80. Merdiven Korkuluklarında Taşeron Hataları
• 81. Balkonlarda Kaygan Seramik,Granit Kullanmayınız
• 82. Damlalık ve Denizlik Yapım Tekniği
• 83. Balkondan Su Borusu Geçirmeyiniz
• 84. Brüt Betonda Sıva Pürüzlendiriciler Kullanın
• 85. Kapı Stopları Montajına Dikkat
• 86. Aksesuar Montajlarına Dikkat
• 87. Dışarı Çıkmadan Silinebilen Pencereler
• 88. Çağın Malzemesi, Alçıpan, Asma Tavan Yapımı
• 89. Asansor Seçiminize Katkı
• 90. Ahşap Çatınız Uçmasın
• 91. Ahşap Çatınızı Doğru Malzemelerle,Doğru Şekillerde Yalıtın
• 92. Kiremitleriniz Akıtmasın, Düşmesin, Suyu Etkilemesin
• 93. Mantolamada Isı Köprüleri Yaratmayın
• 94. Parke Seçiminizde İşinize Çok Yarayacak Bilgiler
• 95. Hangi Kombi Alınmalı ve Kombi Nereye Konmalı
• 96. Şofben Kullanacaksınız, Hermetik Şofben Kullanınız
• 97. Dış Cephe Giydirme Sistemleri,Ağır Prekastlar, Ya Düşerse
• 98. Bina Girişinde Kaygan Malzeme Kullanmayınız
• 99. İskan Alma Zorunluluğunuz
• 100. İskan Almak Yapılması Gerekenler
• 101. İskandan Sonraki Belge Ve İşlem Aşamaları
• 102. Görsel Malzeme Seçiminize Katkı
• 103. Ev Dekorasyon
• 104. Plaza İnce İşleri
• 105. Otel İnce İşleri
• 106. AVM İnce İşler
• 107. Hastane İnce İşleri
• 108. Eczane İnce İşleri
• 109. Bina Tamamlama ve Yenileme
• 110. Aydınlatma Elemanları
• 111. Uzay Çatı
• 112. Ankraj Çubukları Yerleştirilmesi
• 113. Kanalizasyon İnşaatı
• 114. Yağmursuyu İnşaatları
• 115. İçmesuyu İnşaatları
• 116. Çevre Düzenleme Hizmetlerimiz
• 117. Asfalt Yapım İşlerimiz
• 118. Peyzaj Hizmetlerimiz
• 119. Yapı Peyzaj Bitkileri
• 120. Kat Karşılığı İnşaat
• 121. Sözleşme ve Yapım Kurallarımız
• 122. Sözleşme Fiyat Farkı Hesabı
• 123. Personel Hizmeti
• 124. Personel Hizmeti Avantajları
• 125. Hizmet ve Danışmanlık Fiyatlarımız
• 126. Personel Hizmeti Sözleşme Şartları
• 127. Çevre Projeleri
• 128. İç Mimari
• 129. Tasarım
• 130. Kalıp Demir Beton
• 131. İnşaat Yapım Paketleri
• 132. Lüks İnşaat Paketi
• 133. Çözüm Ortaklarımız
• 134. Deprem de binalar neden çöküyor?
• 135. Sıradan Taşeronlar Ne Yapmazlar
• 136. ÖRN.1 Anahtar Teslimi Götürü Fiyat İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 137. ÖRN.2 Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul, Peşin Ödemeli Kaba İnşaat Yapım İşi Sözleşmesi
• 138. ÖRN.3 Demir ve Beton İşverene, Diğer Tüm Malzemeler Yükleniciye Ait Götürü Usul Vadeli Ödemeli "Kısmi Kaba İnşaat Yapım" Sözleşmesi
• 139. ÖRN.4 Birim Fiyat Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi
• 140. ÖRN.5 Yıllara Sari İnşaat Yapım İşleri Sözleşmesi
• 141. ÖRN.6 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
• 142. Hazır Beton Seçinimini Siz Yapacaksanız
• 143. İyi bir beton su geçirmez
• 144. +5 Derecenin altında beton dökmeyiniz
• 145. Aşırı Sıcaklarda Beton Dökmeyin
• 146. Hazır Beton Yerleştirmesini Önemseyin
• 147. İnşaat Demiri Hazırlanması Ve Montajını Önemseyin
• 148. İnşaat Çevre Duvarı Ne Zaman Yapılmalı
• 149. Su Basman Ve Su Baskınları Önlemleri
• 150. Çelik Konstrüksiyon İmalatları Ve Tahribatsız Muayene Deneyleri
• 151. Şantiyedeki Küçük Kaynak ve Delik İşleri
• 152. Feshi Bildirilene Kadar Tapuya İpotek Koyma
• 153. ÖRN.7 Gayrimenkul Satışı, F.B.K. lı, Vadeli Satış Sözleşmesi
• 154. ÖRN.8 F.B.K. İpotek Belgesi İçin Tapuya Verilecek Dilekçe
• 155. ÖRN.9 Banka Kredili Satışlarda Daire Satış Sözleşmesi
• 156. ÖRN.10 Peşin Satışlarda "Satıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 157. ÖRN.11 Peşin Satışlarda "Alıcı Lehine" Daire Satış Sözleşmesi
• 158. Üst Yapı İnşaat Müteahhitlik Hizmetlerimiz
• 159. Websitemizin Gizlilik Politikası
• 160. İnsan Kaynakları
• 161. Tasarım
• 162. İnşaat Yapım Paketlerimiz
• 163. Teknik Müşavirlik Hizmeti
Diğer sayfalar ve sayfa açıklamaları için site haritamıza bakabilirsiniz.
ANASAYFA - SİTE HARİTASI - KULLANIM VE GİZLİLİK POLİTİKASI - İNSAN KAYNAKLARI - TASARIM